Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 BÁO CÁO HOÀN THÀNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? VÀ ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI LẬP? 

Rất nhiều doanh nghiệp sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) không biết rằng theo luật bảo vệ môi trường còn có quy định bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.
Để hiểu rõ hơn, bài bày Hợp Nhất sẽ trình bày cụ thể hơn về thủ tục này cho quý Doanh nghiệp.

Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường
Giấy xác nhận hoàn thành các công trinh bảo vệ môi trường là gì?

Là căn cứ để chủ dự án đưa dự án vào vận hành; là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra,thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở và khu công nghiệp.

Đối tượng nào cần phải lập hồ sơ xin cấp giấy xác nhận hoàn thành.

Theo khoản 1, điều 1 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định:
Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4, phụ lục II của nghị định này phải thực hiện hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Điều kiện xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Cơ sở phải đảm bảo các công trình bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải, kho lưu giữ chất thải rắn, kho lưu giữ chất thải sinh hoạt, kho lưu giữ chất thải nguy hại, hồ sơ quản lý chất thải nguy hại, hệ thống thoát nước mưa phải tách rời hệ thống thoát nước thải, nghiệm thu về PCCC, văn bản kế hoạch/ứng phó sự cố về hóa chất) sau:

 • Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.
 • Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành.

Hồ sơ cần thiết

 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường.
 • Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt
 • Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường
 • Hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Cơ quan thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản là cơ quan trực tiếp thẩm định báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

 • Phòng Tài nguyên và môi trường
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ban quản lý Khu công nghiệp
 • Ban quản lý Khu kinh tế
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường