THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Quyền phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) như thế nào?

Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)  được quy định Nghị rõ trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP như sau: 

Cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chuyên môn về các vấn đề bảo vệ môi trường có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch của những dự án sau:

  1. Dự án thuộc địa bàn 02 huyện trở lên;
  2. Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
  3. Dự án có quy mô lớn và có khả năng tác động xấu tới môi trường (theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh)
  4. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch cho những dự án, hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn.

Ngoại trừ dự án quy định tại Điều 18, khoản 1 của Nghị định này. 

  1. Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế thực hiện xác nhận phê duyệt Kế hoạch đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, trong khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

Thời gian cơ quan chức năng xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường từ doanh nghiệp. Trường hợp quá thời gian trên mà cơ quan chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do đến doanh nghiệp nắm rõ.

 

Dịch vụ môi trường Hợp Nhất luôn sẳn sàn hô trợ, tư vấn nếu Qúy doanh nghiệp cần.

Liên hệ tư vấn 24/7: 0936.647.467 – 0906.399.169

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ ĐỊNH 40

ĐỐI TƯỢNG LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI PHÍ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2022